Comenia Script je praktické psací písmo pro děti, které je jednoduché, moderní a současné. Má sloužit jako základní psací tvar, který bude obohacen o individuální tendence každého písaře, který si písmo přizpůsobí. Comenia Script zohledňuje psaní i dysgrafikům a levákům. K nácviku písma Comenia Script jsou připraveny písanky pro 1. třídu (v metodě analyticko-syntetické nebo genetické), písanky pro 2 třídu a mnoho dalších didaktických materiálů. Autorkou písma a doprovodných didaktických materiálů Comenia Script je Radana Lencová.

Od září 2010 je písmo Comenia Script pilotně ověřováno Ministerstvem školství ČR na 33 základních školách v celé České republice. Projekt ověřování je dvouletý.

Charakteristika a výhody písma
1) Jednoduchá velká abeceda, na rozdíl od složitých barokních tahů současné školní normy, které v praktickém životě téměř nepoužíváme.
2) Písmo má volitelný sklon. Děti se s ním seznamují až ve 2. třídě.
3) Napojování písmen je rovněž volitelné, nemusí být vůbec. Tím se eliminuje nečitelnost písma, která vzniká mimo jiné z nepřerušovaného psacího tahu. Napojování stylem přiřazování je praktické i z hlediska psaní diakritických znamének – děti je napíší ihned nad písmenem, ne až po napsání celého slova, jak se to děje u písma na principu jednotažnosti.
4) Písmo vychází vstříc současným potřebám dětí, které již před pubertou jednotažné písmo opouštějí. To se týká už i dětí na 1. stupni ZŠ.
5) Jednodušší písmo může být snáze čitelnější v zahraničí, a naopak, cizinci přijíždějící do Čech našemu písmu lépe porozumí a usnadní se jim komunikace.
6) Tím, že jsou tvary písma bližší tiskovému písmu, umožňuje zjednodušit systém čtení a psaní. Děti se nemusí učit písmena čtyři, ale jen jedno nebo dvě.
7) Jednodušší písmo pomáhá více porozumět textu, než písmo složitější, které může odvádět pozornost od obsahu.
8) Comenia Script má vypracované tahy pro praváky i pro leváky, což princip stávajícího písma neumožňuje.
9) Pro speciální účely je vypracována také bezserifová forma písma (bez možnosti napojení), vhodná například pro děti dysgrafické, mentálně či tělesně hendikepované.
10) V abecedě je několik písmen a číslic, jež mají více tvarových variant. Dítě si tak samo zvolí, které tvary preferuje. S tvarovými variantami se děti seznamují až ve 2. třídě.

Velká abeceda
Abeceda tvarově vychází především z renesanční italiky, ale vzhledem připomíná spíše tiskovou kurzivu. Pro velkou abecedu byl zvolen příklad z renesance, jako harmonické spojení velké a malé abecedy v dokonale čitelný a praktický celek. Aby byla zachována přesnost geometrických proporcí, tvary velké abecedy vycházejí přímo z tvarů Římské kapitály a ne z jejích renesančních modifikací. Většina horizontálních tahů začíná jemnými přetahy vlevo (B, D, E, F, P, R ), které vznikají při normálním rytmu psaní. Při rychlejším psaní se mohou ještě více zvýraznit, a písmeno tak dostane osobitý výraz.

Malá abeceda
Nejedná se přímo o renesanční kopii, ale o inspiraci základní kostrou malé abecedy a také renesančním psacím postupem, pro nějž jsou charakteristické dříky bez smyček a přiřazování písmen (namísto napojování). Základní kresba malé abecedy je pojatá v otevřenější formě, která je snáze čitelná, a zároveň připravena na individuální šířku u každého dítěte.

Ligatury
Comenia Script obsahuje několik variant přirozených a praktických napojení – ligatur. Žádné z nich by však neměly být pro děti závazné, důležité je naučit se správně čitelně psát, tzn. zvládnout základní tvar písmene ve správné proporci. Ligatury jsou pouze praktickým a estetickým doporučením, které zrychluje psaní. V případě napojení velké a malé abecedy u psaného textu platí, že se spolu nespojují. Velká abeceda funguje ve své izolované formě, malá se na ni nenapojuje.

Sklon
Sklon písma je jedním z individuálních znaků osobnosti, který je úzce spjat s citovou stránkou člověka. Proto se domnívám, že by neměl být striktně stanoven určitým konkrétním stupněm. Základní písmo Comenia Skript nemá žádný sklon, nechávám jej opět na tvůrčí svobodě každého dítěte, které si písmo přizpůsobí své povaze nebo mu dá sklon rychlostí svého psaní.

Řezy písma Comenia Script:

Comenia Script B
Jedná se o nejjednodušší variantu písma, vypracovanou pro speciální účely. Její kostra je stejná jako u ostatních abeced, postrádá ovšem serify (u malé i velké abecedy) a veškeré výběhové spojovací tahy. Její vzhled sice připomíná abecedu tiskovou, přesto je však určena pro běžnou písemnou komunikaci. Její využití by ocenili např. učitelé s dysgrafickými dětmi, pro které by byla verze "universal" nebo "A" obtížná, nebo jako první fáze jejich nácviku. Comenia Script B je možné uplatnit i v jiných předmětech školního vyučování, např. jako nadpisy kapitol v sešitech, popisky k obrázkům, nápisy na nástěnky, při psaní na tabuli nebo jako speciální technické písmo v matematice či geometrii.

Comenia Script universal
Řez písma, který byl určený vyhláškou MŠMT ČR pro ověřování v období 2010-2012. Písmo kombinuje prvky již stávajících řezů písma (A, B), tak aby bylo zpřístupněné co nejširšímu spektru dětí (včetně speciálních škol), které se tohoto ověřování účastní. Písmo má jednoduché volné dříky a výběhové spojovací tahy. Více informací o nácviku písma Comenia Script universal najdete v Praktickém manuálu universal (součástí balíčku Comenia Script universal).

Comenia Script A
Rozvinutější varianta písma, která má uplatnění nejen v běžné písemné komunikaci, ale i pro různá výtvarná vyjádření. Comenia Script A pracuje s výběhovými spojovací tahy a také se serify (zakončení horních dříků v začátcích tahu). Svým způsobem je tento řez předpřípravou na "kaligrafickou formu". Písmo má vypracované tahy pro praváky i pro leváky.

Comenia Script kaligrafická forma
Písmo "Comenia Script A" se dá rozvíjet dál, např. do kaligrafické podoby, použijeme-li ke psaní jiný nástroj nebo zvýrazníme-li serify u písmen. Kaligrafická forma přináší také nové, výraznější varianty písmen velké abecedy. Pro kaligrafickou formu volíme ploché seřízlé pero. Může být plnicí, bombičkové nebo pero s násadkou. Kaligrafická forma je určena pouze pro nadšené a šikovné písaře - děti i dospělé, lze ji také zařadit i do předmětu výtvarné výchovy. Více informací o nácviku písma Comenia Script A a Kaligrafické formy najdete v praktickém manuálu (k prodeji samostatně nebo součástí balíčku Comenia Script)

Ukázky jednotlivých řezů písma nejdete ZDE.

Více informací k didaktice psaní s abecedou Comenia Script najdete v „Praktickém manuálu Comenia Script“ (nakladatelství Svět, 2008).

_______________________

Poznámky k námitkám:
1) Zvětšená střední výška je v proporci písma záměrně, neboť je důležitá pro čitelnost.
2) Nespojitost písmen. Sklon písma, stejně jako šířka písmen je věc individuální. Odstraníme-li ze současné školní normy pouze zúženost, nevyřešíme tím základní problém nečitelnosti. Ta se týká hlavně malé abecedy. Nečitelnost je především důsledkem jednotažného písma. Jak budou psát děti v 7. třídě, když píší nečitelně již ve 3. třídě? Jak náročné to budou mít jejich učitelé?
3) Někteří kritici říkají, že Comenia Script je oproti stávajícímu písmu pomalé. Toto písmo může být možná o něco pomalejší, ale naopak zase čitelnější. Je mnoho lidí, pro které je pomalé spojené písmo. Hodnotíme-li však kvalitu písma, nespojené písmo vychází oproti spojenému jako lépe čitelné. Potvrzuje se to v písmu dětí i dospělých.
4) Comenia Script není produkt výtvarného světa – staví na ověřených principech, nesnaží se parafrázovat určitý typ přežité estetiky. Zde je na prvním místě funkce písma. U Comenia Scriptu jde o kvalitu komunikace.

Radana Lencová - O písmu Comenia Script           Licence Creative Commons