Jaké jsou tendence dnešních písařů?

Připadá mi, a potvrdilo se to i z mých výzkumů, že dnešní děti a dospělí raději používají zjednodušené formy psaní a komunikace vůbec. Tedy jiné než ty, které se učili povinně ve škole. Děti na základních školách velmi záhy opouštějí složité a spojované písmo, aby je nahradily svojí zjednodušenou formou, která se velmi blíží kurzivnímu písmu (tzn. nakloněné nespojené písmo, kde se rozlišuje malá a velká abeceda). Mnoho dospělých - a dokonce už i děti - nepoužívají malou abecedu vůbec a píší jen velkými tiskacími písmeny.

Jaké vidíte řešení v této situaci?

Situace by se dala zlepšit tak, že bychom dětem na základních školách nabídli jednodušší psací písmo než to stávající, a to takové, které by si mohly lépe uzpůsobit svým potřebám a současně by rozvíjelo jejich individualitu. A samozřejmě - aby toto písmo podporovalo čitelnost (obzvláště při rychlém psaní), na rozdíl od současného předlohového písma, které u většiny písařů čitelnost nepodporuje. Comenia Script takovým písmem je, má mnoho podob a variací:
Umožňuje psát velmi zjednodušenou formu podobnou tiskacímu písmu, kterou ocení zejména dysgrafické děti (Comenia Script B), ale také běžnou rukopisnou formu s částečným napojováním (Comenia Script A; Comenia Script Pro), až po zcela renesanční kaligrafickou formu, kde se pracuje se seřízlým plochým perem (Comenia Script, Kaligrafická forma).

Proč si myslíte, že děti už nemusí umět psát krasopisným písmem?

Je důležité, aby se děti naučili psát takovou formu písma, která jim bude v běžné písemné komunikaci dobře fungovat, tzn. prakticky a čitelně. Mám bohužel zkušenost, že tzv. "krásná" psací předloha vycházející z krasopisných tvarů (samá smyčka a kudrlinka) pak v praktickém životě jako čitelné písmo tolik nefunguje - obzvláště při rychlém psaní, a následkem toho si musí děti dříve či později své písmo změnit. Především zjednodušit tvary a přizpůsobit písmo celkově sami sobě - svým individuálním potřebám.

Vaše písmo je zjednodušené a každý si k němu může přidat něco svého. Nebude pak ale každé písmo osobité až do té míry, že bude pro ostatní nečitelné?

Jakýkoliv rukopis může být čitelný i nečitelný - záleží na tom, jaký má tvarový základ, a jak se mu věnujeme. Pokud je to psací vzor, který k zachování čitelnosti vyžaduje přesné napodobení a my ho v běžném nebo rychlém psaní opomíjíme, tak s ním v osobitém rukopise moc neuspějeme... Právě proto je základní tvar psacího písma „Comenia Script“ navržený tak, aby se jeho čitelný kód zachoval i při 1) rychlém psaní, 2) individuálním sklonu písma, 3) tvarových obměnách několika písmen, 4) napojování pomocí ligatur, atd.

Kdo se podle vašeho nového písma učí psát?

Písmo bylo připraveno především pro děti na 1. stupni ZŠ, ale mohou se ho naučit psát i dospělí, kteří chtějí mít čitelnější rukopis. Navíc ze základní formy „Comenia Script A“ lze dospět až k výtvarně zajímavé renesanční kaligrafické formě. Zároveň písmo doporučuji těm učitelům, kteří chtějí psaní Comenia Scriptem vyučovat. Užitečné určitě je, když se s dětmi učí psát zároveň i rodiče, jako se to děje například ve Waldorfské škole. Mimo jiné proto, že dětem připravují rukou psané čítanky...

V čem je vaše písmo speciální?

Na písmu nic speciálního nevidím, sleduji jen přirozené grafické tendence dětí i dospělých... Toto písmo je jednoduché, a tím vlastně obyčejné, vycházím například z toho, co se děti naučí sami před vstupem do školy (velké tiskací písmo) a na tuto schopnost dál navazují. Pracují pak s malou abecedou, tvarovými variantami písmen, individuálním sklonem atd. Ve výhodě jsou nyní i leváci, kterým je nabídnuta jiná souslednost tahů, a také dysgrafické děti, pro které je vytvořeno ještě jednodušší písmo „Comenia Script B“.

Jakými nástroji se děti učí psát Comenia Script?

Pro nácvik písma nepotřebujeme žádné zvláštní nástroje, ale běžně dostupné. Pro uvolňování ruky a v začátcích psaní stačí obyčejná tužka střední nebo měkčí tvrdosti. Velmi se osvědčily např. trojhranné tužky nebo tužky s trojhrannou či anatomickou násadkou, na kterých si děti fixují správný úchop. Později, až budou děti písmo více ovládat - a to se pozná nejen z tvarů, ale i z tlaku na tužku -, mohou začít psát perem. Přechod k peru by měl být u každého dítěte individuální, podle jeho schopností.

Jak je to s napojováním písmen?

Pro písmo Comenia Script je specifické, že se písmena ve slově úplně nespojují, ale pouze přiřazují. To je princip renesančních a humanistických psacích písem. Tím se zásadně eliminuje nečitelnost písma při rychlém psaní. Pro zručnější písaře doporučuji naučit se pouze taková spojení písmen, která jsou praktická a přirozená, tzn. že vycházejí z přirozeného pohybu loktu na psací podložce. Např. záměrná spojení 2 písmen tak, aby byla zachována jejich čitelnost. Vznikají tzv. ligatury, známé z historie písmařství. Více o principu psaní a napojování písma naleznete v Praktickém manuálu Comenia Script.
To, že nejčitelnější psací písma jsou buď nenapojovaná nebo částečně napojovaná, vyplynulo především z mých průzkumů a statistik, a dále studiem dětských a dospělých rukopisů. Aby bylo rukopisné písmo čitelné, děti i dospělí mají tendence ho zjednodušovat, a projevují se často tzv. kurzivou - jako nakloněné nespojené písmo, někdy s možností částečného napojení, někdy i bez napojení. Pak nemají s čitelností problémy. Proto nepovažuji napojování písmen za zásadní, mělo by být spíš minimální.

K čemu slouží fonty Comenia Script?

Fonty Comenia Script jsou pouze doplňkem pro přípravu výuky. K samotné výuce písma nejsou potřeba. Fonty mohou využít například učitelé, kteří pracují s počítačem. Mohou si pak vytvářet vlastní pracovní listy a rozvíjet tak svoji metodiku výuky. Jsou učitelé, kteří fonty nevyužijí vůbec. K výuce písma jim postačí například volné listy z přílohy Praktického manuálu, případně další výukové materiály, které se připravují. Důležité je, aby uměli učitelé písmo sami napsat - do sešitu, na tabuli, kdekoliv. To vidím jako zásadní. Neznamená to, že by měli všechno dětem do sešitu předepisovat (od toho jsou písanky a pracovní listy). Děti nás mají jako vzor a pokud chceme, aby se písmo naučily, měli bychom jim ukázat, že to sami umíme. V současné chvíli jsou k dispozici fonty k písmům Comenia Script A, Comenia Script B. Font Comenia Script universal je řez písma, na kterém se ověřuje, zatím v prodeji není.

Jak náročný finančně projekt Comenia byl a kdo jej financoval?

Kromě autorů samotných tento projekt dosud nikdo přímo finančně nepodpořil, pracují na něm ve svém volném čase. Ověřovací projekt písma Comenia Script universal ve školním roce (2010/2011) bude realizována s podporou Ministerstva školství ČR.

Proč v souboru listů "Duhové písmeno" nejsou písmena s diakritickými znaménky?

Písmena s diakritickými znaménky nejsou do souboru zařazena záměrně. "Duhové písmeno" slouží především k procvičení hrubé motoriky dítěte, ještě před nácvikem písmene do liniatury v náležitých proporcích (5 : 8 : 5 mm). Znaménka samotná (háčky, čárky atd.) se nacvičují většinou až po zvládnutí písmene v optimálním tvaru, především v celých slovech (viz Comenia Script, praktický manuál, str. 30). Záleží však také na metodě, se kterou se ve škole pracuje (analyticko-syntetická, genetická apod.). Celá slova předepisuje dětem učitel nebo rodič, lze použít čistou liniaturu v příloze manuálu. Nebo lze využít volného místa na pracovních listech, kde vždy zbývá jedna nebo více volných řádek.

Jak pracovat s "Balíčkem Comenia Script"?

"Balíček Comenia Script" není přímo učebnicí, ale souborem didaktických pomůcek. To znamená, že s nimi mohou učitelé a rodiče volně pracovat k nácviku písma, není zde omezení jak a v jakém časovém tempu. Každý učitel si může systém psaní a tempo načasovat sám, a zvolit takovou metodu čtení a psaní, pro kterou se rozhodl. V Praktickém manuálu je popsána pouze základní metoda použitelná v genetické nebo analyticko-syntetické metodě. Zde je doporučení, jak můžete s „Balíčkem“ pracovat:
1) Nejdříve si přečtěte Praktický manuál Comenia Script (textová část).
2) Než s dětmi přistoupíte k vlastnímu nácviku písma, seznamte je s obrázky "Comenia Pictures" - na pexesu, na plakátě či na "Kartách s písmeny a obrázky". Naučí se vizuálně si zapamatovat písmeno (především velkou abecedu) a postupně ho i číst.
3) Na procvičení hrubé motoriky uvolňujte s dětmi ruku psaním zvětšených písmen a číslic do formátu A4 v sérii listů "Duhové písmeno", a to různými barevně píšícími nástroji - pastelkami silnými i slabými, voskovkami či voskovými křídami, štětcem a vodovými barvami atd. Zeměřte se vždy na jedno písmeno, které se dítě právě učí, a procvičte ho od velké velikosti k malé.
4) Samotný postup psaní může být různý (dle metody, která se ve škole vyučuje - genetická, analyticko-syntetická apod.). Pokud bude nacvičovat písmo pouze rodič bez pomoci školy, doporučuji postupovat podle tvarových skupinek písmen, jak je to popsáno v Praktickém manuálu. Jako písanky slouží volné listy z přílohy manuálu, rozdělené pro praváky a leváky. Pro důkladnější procvičování si můžete tyto listy kopírovat... Nejprve však začněte stránkou, kde je pouze 1 základní linie (na které písmeno stojí), poté stránkou se čtyřmi linkami. Tyto stránky jsou obě na jednom listě (zepředu a zezadu).
5) Abecedu na pruhu papíru umístěte dětem na stůl, kde píše, nejlépe ke hraně psacího stolu. Přilepíte ji např. průsvitnou či oboustrannou lepící páskou.
6) Tahák do kapsy "Abeceda" můžete dát dětem ihned v začátcích nacvičování písma - aby mohly od začátku konfrontovat obrázek s písmenem a mít je při ruce. Obrázky si mohou děti vybarvit...

TIP:

- Ideální je, když se psací písmo s dětmi učí zároveň i rodiče, mohou si vzájemně s abecedou hrát a rodiče tak budou lépe dětem pomáhat. Můžete jim také písmena či slova předepisovat, používat k tomu čistou liniaturu (A5, A4).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Může nastat s užíváním nového psacíh písma generační propast?

Myslím si, že jakási generační propast už dávno nastala. A je to dané tím, jakou formu komunikace používáme. Před 15-20 lety to možná ještě bylo písmo psané (s výjimkou psacího stroje), dnes už to je e-mail, internet, SMS na mobilním telefonu, Skype, ICQ, atd.
Je dobré si uvědomit, co dnešní děti potřebují a co budou potřebovat. To, že současné školní psací písmo je při běžném psaní hůře čitelné, je všeobecný jev. A spolu s elektronickou komunikací to přispívá k tomu, že se píše minimálně, a nebo vůbec. Jaký by mělo smysl komunikovat nečitelně a ještě navíc (o proti e-mailu) pomalu?
Jsem i pro to, aby se děti ve školách naučily psát obouručně na klávesnici - to budou v životě jistě potřebovat. V současnosti je to pro většinu profesí nutnost, některá to i vyžaduje. Pokud vím, nikdo pro děti takové kurzy “psaní na stroji” ve škole nedělá, ale myslím si, že by to stálo za to. Na zahraničních školách je to již běžná věc...
Z mých průzkumů rukopisného písma vyplynulo, že dnešní písaři - děti i dospělí, bez ohledu na to, zda existuje Comenia Script nebo ne, dávají přednost jednoduššímu stylu psaní a nechávají se inspirovat tiskovými písmy, kterými jsou obklopeni a sami je ve své komunikaci používají.
Praktická zkušenost je totiž taková, že důsledně spojené psací písmo s kličkami nahoře a dole při běžném psaní po sobě někdy nepřečtou ani sami písaři, ani jiný písař píšící tímto stylem, natož dítě, které píše zjednodušenou formou písma (např. kurzivou = nakloněné tiskací písmo).
Když jsem byla malá, učila jsem se pochopitelně ve škole normativní styl jednotažného písma. Docela mi to šlo, měla jsem dokonce jednu z nejhezčích písanek ve třídě. Přesto jsem měla problém se čtením dopisů a pohlednic od rodičů a babiček, které mi posílali do školy v přírodě a na pionýrské tábory. Každý psal jinak, a když to nevypadalo tak, jako v písance nebo jako písmo paní učitelky, nemohla jsem to přečíst... Nejlépe se mi asi četlo písmo táty, které bylo podobné tiskacímu písmu v čítance, a nebo písmo babičky, která psala na první pohled pěkným spojovaným písmem, ale zjistila jsem, že ve skutečnosti píše každé písmenko zvlášť.
Co se týče tvarů písma Comenia Script, byly navrženy pro potřeby čitelného písma současných písařů (dětí i dospělých), samozřejmě s přesahem potřeb psaní do budoucna. Podle “expertů na budoucnost” (viz ČT 2. 11. 2009, pořad Milénium), by se v budoucnu mělo psát rukou minimálně nebo vůbec, skoro všechny psací úkony budeme dělat pomocí počítače, dotykového displeje, tabletů, atd...
Jsou děti, a není jich málo, které Comenii Script například nikdy neviděly, ale samy od sebe a z nutnosti čitelnosti začaly psát zjednodušenou formou písma (např. kurzivou). Ty pak mohou pak narážet na “nečitelnost” písma svých rodičů, jejichž písmo je ve srovnání s kurzivou nebo s Comenia Scriptem hůře čitelné. A jak už jsem napsala výše - stává se, že písmo po sobě nepřečtou ani oni sami.
Kromě toho je zde další zkušenost, často i nepříjemná, kdy český student vyjede na stáž do zahraničí a nemůže zde svůj český spojovaný rukopis uplatnit - nikdo to po něm prostě nepřečte... Pak nás mají za exoty z “rakousko-uherského skanzenu”...
Naopak děti píšící Comenia Scriptem (či kurzivou) mají tu výhodu, že po nich písmo přečte skoro každý. A v tom vidím kvalitu a funkci rukopisu - jde přece o komunikaci, která by měla být srozumitelná: 1) mě samotnému (musím to po sobě přečíst) 2) ostatním, pro které je psaný text určen.
Radana Lencová - Comenia script - Nejčastější dotazy           Licence Creative Commons